Login Zaloguj
Suggest
Zapomniałeś hasła?
y Nie używaj tej funkcji podczas logowania się na komputerze publicznym.
Rejestracja
Basket
Suggest
Koszyk jest pusty
Suggest
Dodano
Menu Menu Close

Ogólne Warunki Dostaw i Płatności

firmy BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH (dalej BayWa r.e.)

 

Data ostatniej aktualizacji: marzec 2018


I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA WARUNKÓW

1) Niniejsze Warunki Dostaw i Płatności (dalej: Warunki) obowiązują tylko w odniesieniu do przedsiębiorstw w rozumieniu §§ 14, 310 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego oraz osób prawnych prawa publicznego i specjalnych funduszy publicznoprawnych działających w charakterze odbiorców (nabywców) produktów sprzedawanych przez BayWa r.e. (dalej - partnerów handlowych -PH-). Obowiązują one dla wszelkich czynności prawnych i zawieranych transakcji, w tym także związanych z nimi transakcji dodatkowych i pomocniczych, których bezpośrednim bądź pośrednim przedmiotem lub powodem jest zbyt (sprzedaż) produktów sprzedawanych przez BayWa r.e..

2) Niniejsze Warunki są wyłączną podstawą zawieranych transakcji, w tym także związanych z nimi transakcji pomocniczych, dodatkowych i wykonawczych (dostawy i usługi) oraz poprzedzających je ofert BayWa r.e. Obowiązują one także w zakresie ustawowych stosunków zobowiązaniowych, których bezpośrednim lub pośrednim źródłem są także transakcje zawierane przez  BayWa r.e. z PH, a także wszystkie przyszłe stosunki handlowe między nimi, z późniejszymi zmianami, w razie powołania się na nie przez BayWa r.e.

3) Jeżeli BayWa r.e. po stronie zaopatrzenia jako przedsiębiorstwo handlowe jest limitowana pod względem gospodarczym lub prawnym warunkami poddostawców, w tym także poddostawców takich podzespołów, elementów i oprogramowania, ograniczenia te odnoszą się także do PH (odbiorcy) firmy BayWa r.e., jeżeli ten ostatni zostanie przez nie poinformowany o tych ograniczeniach i ich treści przy zawieraniu transakcji.

II. WŁĄCZENIE / FORMA / SPRZECZNE ZESPOŁY WARUNKÓW

1) Przez zamieszczenie odsyłaczy i odwołań przez BayWa r.e. w ofertach, założeniach (w rozumieniu prawnym), potwierdzeniach przyjęcia zlecenia i innych równoważnych dokumentach, ewentualnie w inny sposób w sklepie internetowym (Webshop), Warunki te stają się składnikiem treści transakcji zawieranych z PH, ewentualnie także przez zawarcie uzgodnień ramowych lub uzgodnienie warunków.

2) Ponadto stają się one treścią umowy z chwilą przyjęcia bez sprzeciwu oferty BayWa r.e. lub odbioru deklaracji BayWa r.e. odnoszącej się do wcześniejszej oferty (zamówienia) PH, w razie powołania na warunki deklaracji przyjęcia lub odebrania bez sprzeciwu potwierdzenia przyjęcia zlecenia.

3) Wszelkie deklaracje, informacje, powiadomienia, potwierdzenia, zgody i inne formy komunikacji, do których odwołują się niniejsze Warunki, są skuteczne prawnie tylko , jeżeli zostały złożone w formie pisemnej lub równoważnej, jeżeli niniejsze Warunki w indywidualnych przypadkach nie stanowią inaczej. Za równoważne formy uważa się przekazanie faksem, e-mailem lub elektronicznym transferem danych. W razie braku spełnienia tych wymagań formalnych odnośne deklaracje są prawnie nieskuteczne. Dotyczy to także zmian i uzupełnień niniejszych Warunków (ust. III, 5). Włączenie następuje także przy zawarciu transakcji z wykorzystaniem nośników elektronicznych.

4) Warunki są dostępne dla PH na portalu internetowym lub na stronie WWW firmy BayWa r.e., gdzie mogą być w każdej chwili wywołane i przejrzane. Jeżeli w wyjątkowych przypadkach transakcje są zawierane ustnie, niniejsze Warunki nadal obowiązują.

5) BayWa r.e. odrzuca najpóźniej na mocy niniejszych Warunków wszelkie Warunki Handlowe lub Warunki Zakupu PH, jeżeli PH powołuje się na nie w związku z nawiązaniem współpracy handlowej lub w toku jej realizacji, z włączeniem powoływania się na nie w zamówieniach, pisemnych zleceniach, deklaracjach przyjęcia itp., ile nie są zgodne z warunkami BayWa r.e. Odrzucenie przez BayWa r.e. warunków PH odnosi się także do przypadków, w których własne warunki BayWa r.e. nie zawierają odnośnych uregulowań. Odrzucenie to odnosi się także do transakcji zawieranych w przyszłości.

III. OFERTA I ZAWARCIE UMOWY / POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZLECENIA

1) Oferty BayWa r.e. są niewiążące, jeżeli są wyraźnie określone jako niewiążące. W każdym innym przypadku oferty BayWa r.e. wraz z ich warunkami i cenami są wiążące przez okres 30 dni.

2) Jeżeli zamówienie PH stanowi ofertę w rozumieniu § 145 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego, BayWa r.e. możeprzyjąć je w ciągu 30 dni, o ile nie uzgodniono dłuższego () terminu przyjęcia.

3) Co do zakresu dostawy i terminu zapłaty należności PH (ceny zakupu) miarodajne jest w zasadzie pisemne potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez BayWa r.e. W razie zawarcia transakcji na podstawie oferty firmy BayWa r.e. co do zakresu dostawy w razie braku potwierdzenia przyjęcia zlecenia miarodajna jest oferta.

4) Odchyłki od tych Warunków zawarte w potwierdzeniach przyjęcia zlecenia lub ofertach BayWa r.e. powodują nieważność tych Warunków (OWH) w indywidualnym przypadku w zakresie występujących odchyłek (zasada nadrzędności konkretnych ustaleń zawartych w potwierdzeniach przyjęcia zlecenia i ofertach względem OWH). Dotychczasowa korespondencja zostaje w pełni zastąpiona przez potwierdzenie zlecenia lub ofertę firmy BayWa r.e.

5) Podstawę zawieranych transakcji stanowią wyłącznie dokumenty prawne odnoszące się do handlu (oferta, przyjęcie oferty, potwierdzenie przyjęcia zlecenia, ewentualnie pisemne potwierdzenia handlowe). Uzgodnienia dodatkowe lub zmiany dokumentów istotnych dla zawarcia umowy z włączeniem niniejszych Warunków są skuteczne prawnie tylko po wyraźnym potwierdzeniu przez BayWa r.e.

6) Zawierane są umowy sprzedaży. Usługi związane z planowaniem są tylko wtedy przedmiotem umowy, gdy zostało to wyraźnie uzgodnione.

7) Zawarcie umowy podlega warunkowi odraczającemu braku uniemożliwiających je przeszkód wynikających z przepisów krajowych i międzynarodowych, w szczególności przepisów o kontroli eksportu oraz embarga i innych sankcji. Dostawy i usługi niezbędne do realizacji zawartych umów podlegają także zastrzeżeniu braku występowania wspomnianych przeszkód.

IV. DOKUMENTACJA OFERTOWA

1) BayWa r.e. zastrzega sobie prawa własności i prawa autorskie do swoich rysunków, kalkulacji i stworzonego przez siebie oprogramowania. Zastrzeżenie obejmuje także informowanie o przedmiotach zastrzeżenia w mediach elektronicznych. Dokumentów tych nie wolno udostępniać osobom trzecim.

2) BayWa r.e. zobowiązuje się względem PH do udostępniania oznaczonych przez niego jako poufne schematów i innych dokumentów osobom trzecim, niezależnie od formy komunikacji, tylko za jego zgodą i zachowania jej w tajemnicy w każdym innym przypadku.

3) Powyższe zobowiązania do zachowania tajemnicy nie dotyczą takich informacji Klienta, które w odnośnym środowisku biznesowym są uważane za powszechnie znane.

V. CENY

1) Jeżeli z oferty BayWa r.e. i lub jej potwierdzenia przyjęcia zlecenia nie wynika inaczej, obowiązują przyjęte za podstawę ceny „franco fabryka” lub „franco siedziba” właściwego zakładu BayWa r.e. bez kosztów opakowania, transportu i ewentualnych składek ubezpieczeniowych (ubezpieczenie transportowe), które są rozliczane osobno. BayWa r.e. także bez wyraźnej instrukcji PH ma prawo – ale nie obowiązek – ubezpieczyć produkty lub towary będące przedmiotem dostawy od ryzyka transportowego. (Proporcjonalnym udziałem) w kosztach ubezpieczenia jest także obciążany PH.

2) Ceny ofertowe BayWa r.e. są cenami netto, o ile nie został wykazany podatek VAT. Podatek VAT jest wykazywany na rachunku w ustawowej wysokości obowiązującej w dacie wystawienia rachunku lub w równoważnym dokumencie handlowym.

3) Pomniejszenie o skonto jest dopuszczalne tylko w razie wyraźnej pisemnej zgody BayWa r.e. albo w przypadku odpowiedniej deklaracji zawartej w jej dokumencie handlowym.

VI. ZAPŁATA CENY SPRZEDAŻY / TERMIN PŁATNOŚCI / ZWŁOKA

1) Opłata PH przypada do zapłaty z chwilą wydania potwierdzenia przyjęcia zlecenia, bez konieczności wystawienia rachunku, również jeżeli nie jest ono dodatkowo oznaczone jako rachunek lub faktura. Termin zobowiązania do zapłaty jest niezależny od czasu dostawy, tzn. także od jej wykonania.

2) W razie braku potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez BayWa r.e. zobowiązanie do zapłaty powstaje z chwilą zawarcia transakcji, tzn. złożenia oferty i jej przyjęcia.

3) Termin zobowiązania do zapłaty przez PH nie jest związany ze świadczeniem „z ręki do ręki” (dostawą) BayWa r.e.

4) Jeżeli PH nie spełni swoich zobowiązań do zapłaty, jeżeli dojdzie do opóźnienia, wstrzymania zapłaty, złożenia wniosku o przesunięcie terminu zapłaty lub uzyskania konkretnych informacji stawiających w sposób zasadny pod znakiem zapytania jego wiarygodność kredytową, wówczas BayWa r.e. ma prawo zażądać natychmiastowej zapłaty wszystkich niezapłaconych i przysługujących jej względem PH wierzytelności. W takim przypadku BayWa r.e. może skorzystać z zabezpieczeń prawnych, w szczególności może zrealizować swoje prawo do zastrzeżenia prawa własności w uzgodnionym lub ustalonym w niniejszych Warunkach zakresie, co nie wymaga spełnienia przesłanki zwłoki po stronie odbiorcy oraz nie zobowiązuje do odstąpienia od umowy.

5) W razie zwłoki, podlegającej pod pozostałymi względami przepisom ustawowym i o ile z uzgodnień zawartych między BayWa r.e. i PH albo z niniejszych Warunków nie wynika inaczej, PH jest zobowiązany do zapłaty - za okres od rozpoczęcia zwłoki - odsetek za zwłokę w wysokości 9% powyżej aktualnie obowiązującej bazowej stopy procentowej, liczonych od niezapłaconej wierzytelności BayWa r.e.

6) Miejscem wykonania płatności PH jest siedziba spółki BayWa r.e. Przy ustalaniu terminowości zapłaty w każdym przypadku miarodajna jest data wpływu na konto BayWa r.e. lub definitywna data, od której naliczane są odsetki, albo data realizacji surogatu pieniądza. BayWa r.e. nie jest zobowiązana do przyjęcia takich surogatów (czeków itd.), chyba że są one potwierdzone lub gwarantowane w sposób przyjęty w bankach. Takie surogaty są w każdym przypadku przyjmowane w celu zaspokojenia wierzytelności. Zapisy na dobro handlowego rachunku bieżącego BayWa r.e. stanowią definitywną zapłatę, jeżeli ich odwołanie jest niemożliwe lub niedopuszczalne zgodnie z zasadami krajowego i/lub międzynarodowego obrotu płatniczego.

VII. DOSTAWA ZWOLNIONA OD PODATKU OBROTOWEGO

W przypadku dostawy zwolnionej od podatku obrotowego wg §§ 4 nr 1 lit. b) w połączeniu z § 6 a niemieckiej Ustawy o podatku obrotowym, Klient jest zobowiązany do podpisania i odesłania potwierdzenia otrzymania. Potwierdzenie otrzymania musi być odesłane do przedsiębiorstwa w ciągu 30 dni od daty przekazania przedmiotu sprzedaży przez przedsiębiorstwo lub działającą na jego zlecenie osobę trzecią. Jeżeli Klient nie wykona swojego obowiązku, zostanie naliczony podatek obrotowy. Własność przedmiotu sprzedaży pozostaje zastrzeżona do momentu otrzymania potwierdzenia otrzymania lub zapłaty naliczonego podatku obrotowego.

VIII. ZALICZENIE / PRAWO ZATRZYMANIA / WYŁĄCZENIE ODSTĄPIENIA

1) BayWa r.e. ma prawo do zaliczenia na poczet wszelkich wierzytelności, przysługujących jej względem PH, , niezależnie od ich podstawy prawnej. Prawo to istnieje także, gdy wzajemne wierzytelności wynikają z różnych  stosunków prawnych.

2) PH nie ma prawa zaliczania na poczet jakichkolwiek przysługujących mu roszczeń, w szczególności z tytułu świadczenia uzupełniającego, odszkodowania i innych wierzytelności wzajemnych ani wykonywania takich praw zatrzymania na wymagalnych roszczeniach BayWa r.e., chyba że roszczenia wzajemne są ustalone z mocą prawną lub gdy nie są kwestionowane przez BayWa r.e..

3) Bez zgody BayWa r.e. PH nie ma prawa odstępowania osobom trzecim jakichkolwiek przysługujących mu roszczeń z tytułu transakcji zawartej na podstawie niniejszych Warunków.

IX. TERMINY DOSTAW

1) Termin dostawy zaczyna upływać z chwilą przekazania potwierdzenia przyjęcia zlecenia – ewentualnie zgodnie z podanym w nim terminem, a w razie braku udzielenia potwierdzenia przyjęcia zlecenia z chwilą przyjęcia oferty BayWa r.e. lub przyjęcia przez BayWa r.e., jednak nie wcześniej niż po dostarczeniu przez PH wszelkich niezbędnych dokumentów, pozwoleń, zgód oraz po wpłynięciu zaliczki (świadczenia zaliczkowego), uzgodnionego na podstawie niniejszych Warunków lub na podstawie indywidualnych ustaleń umownych.

2) Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli do chwili jego upływu przedmiot dostawy opuści fabrykę lub zakład BayWa r.e. lub zostanie zgłoszona gotowość do wysyłki.Po spełnieniu tego warunku dostawę uważa się za wykonaną – także w rozumieniu ustawy o podatku obrotowym.

3) W razie braku odmiennego wyraźnego uzgodnienia terminy i okresy podane przez BayWa r.e. nie są terminami stałymi.

4) BayWa r.e. nie odpowiada za opóźnienia dostawy spowodowane działaniem siły wyższej lub zdarzeniami w sposób istotny utrudniającymi spełnienie świadczeń BayWa r.e. lub ich uniemożliwienie – mogą to być także późniejsze trudności z zaopatrzeniem materiałowym, zakłócenia w komunikacji, w tym zakłócenia w międzynarodowym obrocie towarowym, w szczególności w imporcie, zakłócenia w działalności gospodarczej, strajk, lokaut, inne zarządzenia administracyjne, za które BayWa r.e. nie ponosi odpowiedzialności, także w razie ich wystąpienia u poddostawców – także w przypadku wiążącego uzgodnienia okresów i terminów. Uprawniają one BayWa r.e. do opóźnienia dostawy o czas trwania przeszkód oraz stosowny dodatkowy termin lub też do odstąpienia od umowy odnośnie części jeszcze niezrealizowanej lub odstąpienia od umowy w całości.

5) Jeżeli przeszkody, za które BayWa r.e. nie ponosi odpowiedzialności w rozumieniu powyższego punktu 4 trwają dłużej niż dwa miesiące, PH ma prawo, po uprzednim zaproponowaniu odpowiedniego dodatkowego terminu, odstąpić od umowy w zakresie jej niezrealizowanej części. Wyklucza się dalej idące prawa PH. Zasada ta dotyczy także sytuacji, gdy BayWa r.e. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie dostawy z innych przyczyn.

6) BayWa r.e. ma prawo w każdej chwili do wykonania dostaw częściowych.

7) W każdym przypadku terminy dostaw przedłużają się o okres, o jak PH opóźnił spełnienie swoich zobowiązań wobec BayWa r.e., nawet jeżeli mają one różne podstawy prawne i wynikają z innych transakcji zawartych z PH.

8) Jeżeli PH dopuści się opóźnienia w przyjęciu lub naruszy inne obowiązki współdziałania, BayWa r.e. ma prawo domagać się wyrównania powstałych z tego powodu szkód oraz zwrotu ewentualnych dodatkowych nakładów. Nie narusza to prawa do dochodzenia innych roszczeń umownych lub ustawowych.

9) Jeżeli wystąpią okoliczności faktyczne wg powyższego punktu 7 lub 8 albo ust. VI pkt. 4 lub 5 niniejszych Warunków, ryzyko rzeczowe i cenowe, w szczególności także ryzyko przypadkowego zniszczenia lub przypadkowego pogorszenia stanu przedmiotu sprzedaży przechodzi na PH.

10) Jeżeli PH nie odbierze towaru do końca terminu dostawy, BayWa r.e. ma prawo żądać od PH zwrotu kosztów składowania i finansowania od drugiego tygodnia po upływie terminu dostawy . Są one obliczane na podstawie mocy nieodebranych modułów solarnych i wynoszą 0,60 €/kWp za każdy rozpoczęty tydzień. Koszty składowania i finansowania odpowiadają nakładom na zachowanie płynności finansowej i zapotrzebowaniu miejsca na moduły solarne, powstającym regularnie wskutek opóźnienia zapłaty i dłuższego składowania.

11) Jeżeli firma BayWa r.e. organizuje transport produktów lub towarów, nie ponosi ona odpowiedzialności za zachowanie firm świadczących usługi pocztowe, firm spedycyjnych ani transportowych. Firma BayWa r.e. zwróci jednak PH na jego wniosek koszty związane z dopłatami za terminowe i ekspresowe doręczenia przesyłek po okazaniu dowodów potwierdzających odpowiednie opóźnienie w dostawie.

X. PRZEJŚCIE RYZYKA / ODSTĄPIENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU UBEZPIECZENIA

1) Z chwilą zgłoszenia gotowości do wysyłki ryzyko rzeczowe i cenowe przechodzi na PH, ponadto oprócz przypadków uregulowanych powyżej w ust. IX pkt. 9 wówczas, gdy przesyłka została przekazana osobie wykonującej transport lub opuściła magazyn BayWa r.e. albo magazyn poddostawcy (w transakcji pozamagazynowej) w celu wysyłki lub transportu. Ta zasada obowiązuje niezależnie od tego, czy transport lub wysyłka odbywa się na zlecenie BayWa r.e. czy na zlecenie PH.

2) Towar zgłoszony jako gotowy do wysyłki musi być niezwłocznie zwolniony do wysyłki. W przeciwnym razie BayWa r.e. ma prawo wysłać ją wedle własnego uznania na koszt i ryzyko PH lub składować i obciążać PH kosztami składowania.

3) Jeżeli BayWa r.e. zawarła ubezpieczenie transportowe a PH wypełnił w całości zobowiązania płatnicze wobec BayWa r.e. odnośnie przedmiotu ubezpieczenia transportowego, ta ostatnia odstąpi swoje roszczenia wobec ubezpieczyciela PH w zakresie dopuszczalnym ustawowo i zgodnym z umową ubezpieczenia, chyba że odstąpienie jest niedopuszczalne według umowy ubezpieczenia lub przepisów ubezpieczyciela albo wg VVG (niemieckiej ustawy o umowach ubezpieczeniowych) i innych przepisów ustawowych.

XI. JAKOŚĆ / WYMIARY / KRYTERIA OCENY WŁAŚCIWOŚCI / DROGI WYSYŁKI

1) Jakość i wymiary produktów będących przedmiotem umowy są ustalane wg norm DIN lub specyfikacji materiałowych, certyfikatów itp. oraz innych produktowych norm i obliczeń, o ile inne normy, w szczególności zagraniczne, nie zostały uzgodnione lub nie stanowią składników treści oferty lub potwierdzenia przyjęcia zlecenia BayWa r.e. W razie braku odpowiednich norm DIN lub specyfikacji materiałowych, certyfikatów itp. obowiązują odnośne normy europejskie, a w razie ich braku - powszechnie przyjęte zwyczaje handlowe.

2) Powołanie na normy, specyfikacje materiałowe lub atesty fabryczne wszelkiego rodzaju i/lub opis przedmiotowych dostaw z podaniem odpowiednich danych nie stanowią przyrzeczenia właściwości. Również jeżeli dostawa lub usługa są przeznaczone do specjalnego wykorzystania przez zamawiającego i wykorzystanie to jest zawarte w umowie, nie oznacza to przyrzeczenia właściwości. W razie braku wyraźnych pisemnych deklaracji w odpowiednich dokumentach handlowych BayWa r.e. ta ostatnia nie ma wobec PH zobowiązań z tytułu wszelkiego rodzaju gwarancji lub przyrzeczeń właściwości.

3) W każdym wypadku wykluczona jest odpowiedzialność cywilna z tytułu przyrzeczeń właściwości lub gwarancji , których podstawą nie jest pisemne przyrzeczenie BayWa r.e.

4) W razie braku specjalnych odmiennych ustaleń BayWa r.e. może wedle własnego uznania wybrać lub ustalić drogę wysyłki i środki transportu dla wysyłki przedmiotowych produktów.

XII. INSTRUKCJA MONTAŻU

Instrukcja montażu w aktualnie obowiązującej wersji stanowi podstawę wszystkich przyszłych umów sprzedaży lub innych umów, których przedmiotem jest system montażowy novotegraalbo jego części; jest ona w każdej chwili dostępna w internecie na stronie https://solar-distribution.baywa-re.de/en/novotegra-mounting-instructions/.

XIII. REKLAMACJA Z POWODU WAD/ ŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

W razie braków jakościowych i ilościowych przedmiotu dostawy oraz braku przyrzeczonych właściwości a także w przypadku omyłkowych dostaw BayWa r.e. jest zobowiązana do następujących świadczeń uzupełniających.

1) PH jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przedmiotu dostawy niezwłocznie po jego dostarczeniu z dokładnością możliwą w danych okolicznościach; stwierdzone braki należy reklamować niezwłocznie; w przypadku uszkodzeń niewidocznych od zewnątrz najpóźniej po upływie siedmiu dni od dostawy, co należy wykonać w należytej formie (ust. II niniejszych Warunków). Miarodajna jest data otrzymania reklamacji przez BayWa r.e. Braki, których wykrycie jest niemożliwe w tym terminie nawet przy maksymalnie starannym sprawdzeniu, należy zgłosić do reklamacji niezwłocznie po ich wykryciu, jednocześnie natychmiast wstrzymując ewentualną obróbkę lub przetwarzanie, przestrzegając przy tym przepisów ustawowych. Obowiązek zgłoszenia reklamacji dotyczy także takich stosunków biznesowych, które nie są oparte na prawie handlowym (np. na przepisach o umowach o dzieło, o umowach powierniczych itp.). Jeżeli reklamacja nie zostanie zgłoszona w odpowiednim terminie, wykluczone jest prawo dochodzenia przez PH roszczeń z tytułu świadczeń uzupełniających. Na nim spoczywa cały ciężar dowodowy co do przesłanek roszczenia, w szczególności samego braku, momentu stwierdzenia braku i terminowości zgłoszenia reklamacji.

2) Jeżeli reklamacja z powodu braków jest uzasadniona i terminowa, BayWa r.e. wedle własnego uznania wykonuje świadczenie uzupełniające przez naprawę lub dostawę nowego produktu.

3) Jeżeli PH wykonuje montaż lub rozbudowę przedmiotu sprzedaży w ramach uzupełniającego świadczenia, jest on zobowiązany zapewnić firmie BayWa r.e. możliwość samodzielnego wykonania tego montażu lub rozbudowy lub zlecenia wykonania tych prac swoim przedstawicielom. W przeciwnym wypadku poniesione koszty zostaną uznane za niekonieczne.

4) Jeżeli świadczenie uzupełniające nie powiedzie się, PH może zasadniczo wedle własnego uznania domagać się obniżenia wynagrodzenia (zmniejszenie) lub anulowania umowy (odstąpienie). Jeżeli naruszenie umowy jest niewielkie, zwłaszcza w przypadku małych braków, nie przysługuje jednak prawo odstąpienia od umowy. Jeżeli w przypadku braku rzeczowego lub prawnego po niepowodzeniu świadczenia uzupełniającego PH wybierze odstąpienie od umowy, nie przysługuje mu dodatkowo roszczenie o odszkodowanie z tytułu braku, chyba że BayWa r.e. działała umyślnie lub dopuściła się rażącego zaniedbania. Jeżeli po niepowiedzeniu świadczenia uzupełniającego w razie odpowiedniego zawinienia przez BayWa r.e. PH zażąda odszkodowania, towar pozostaje u Klienta, o ile jest to rozwiązanie do przyjęcia. Odszkodowanie ogranicza się do różnicy między ceną sprzedaży i wartością wadliwej rzeczy. Nie dotyczy to przypadków umyślnego lub rażącego naruszenia przez BayWa r.e. umownego obowiązku głównego (kardynalnego).

5) Jeżeli PH nie umożliwi BayWa r.e. niezwłocznie przekonania się o brakach, jeżeli w szczególności na żądanie nie udostępni niezwłocznie reklamowanego przedmiotu umowy albo jego próbek lub części, roszczenia gwarancyjne przepadają.

6) Jeżeli PH wnosi roszczenia z tytułu braków, które nie istnieją, firma BayWa r.e. ma prawo domagać się zwrotu poniesionych kosztów wewnętrznych i zewnętrznych. Minimalny koszt wynosi 50 000 EUR, chyba że PH wykaże mniejszy nakład.

7) W przypadku przedmiotów umowy, sprzedanych jako materiał zdegradowany, PH nie przysługują roszczenia o świadczenie uzupełniające w zakresie podanych wad oraz takich, z jakimi w typowym przypadku powinien się liczyć.

8) Niniejsze postanowienia nie naruszają ewentualnych dalej idących niepodważalnych roszczeń PH z tytułu odpowiedzialności cywilnej za produkt.

9) W razie wystąpienia braków w tzw. częściach zużywających się produktów lub zespołów dostarczonych przez BayWa r.e jest ona zasadniczo zobowiązana do ich naprawienia lub dostarczenia nowych części wedle własnego uznania, z wyłączeniem dalej idących roszczeń, co dotyczy także przypadku wielokrotnych dostaw zastępczych lub wymian części zużywających się w granicach ustalonych w niniejszych Warunkach, uzgodnionych umownie albo określonych w przepisach ustawowych jako nieprzekraczalne terminów przedawnienia roszczeń reklamacyjnych. Dostawy zastępcze lub uzupełniające, bądź wymiana części zużywających się nie mają działania powstrzymującego bieg terminów w rozumieniu przepisów §§ 203 i n. niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB), o ile nie sprzeciwiają się temu obligatoryjne przepisy ustawowe. Za części zużywające się uważa się takie części lub podzespoły, które są powszechnie uznawane przez miarodajnych specjalistów za mające taką funkcję lub właściwości (na przykład druty, kołki, dźwigniki, śruby). Dotyczy to przede wszystkim części, które ze względu na ich zastosowanie są w szczególny sposób narażone na działanie związanych z ich funkcją czynników zewnętrznych (np. wilgoci, żaru, ognia, burzy i innych gwałtownych czynników atmosferycznych) i/lub w okresie eksploatacji urządzenia muszą być wymieniane z powodu zużycia.

10) BayWa r.e. ponosi samodzielnie własne koszty transportu, dojazdu, pracy, montażu i materiałów, powstałe w związku ze świadczeniem uzupełniającym, o ile koszty te nie zostały spowodowane tym, że PH przeniósł przedmiot sprzedaży w inne miejsce niż miejsce dostawy. Koszty tym spowodowane ponosi PH.

11) Informacja wg § 36 Ustawy o rozwiązywaniu sporów konsumenckich (VSBG). BayWa r.e. nie jest zobowiązana do uczestniczenia w procedurach instancji mediacyjnych i nie uczestniczy w nich także dobrowolnie.

XIV. OGÓLNE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ / PRZEDAWNIENIE

1) Jeżeli w niniejszych Warunkach nie ma innych uregulowań lub jeżeli nie sprzeciwia im się żaden obligatoryjny przepis ustawowy, BayWa r.e. ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia zobowiązań umownych lub pozaumownych tylko w razie działania umyślnego lub rażącego zaniedbania. Odpowiedzialność cywilna za niewielkie zaniedbania jest wykluczona podobnie jak odpowiedzialność za rażące zaniedbania pracowników BayWa r.e., z wyjątkiem naruszenia obowiązku kardynalnego w rozumieniu prawa. Zastrzeżone niniejszym wyłączenie/ograniczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy także szkód spowodowanych zwłoką lub opóźnieniem.

2) Odpowiedzialność cywilna BayWa r.e. nie obejmuje - z wyjątkiem przypadku działania umyślnego - szkód, których wystąpienie w konkretnej transakcji jest nietypowe lub od których PH jest ubezpieczony lub w typowych przypadkach może być ubezpieczony. Odpowiedzialność cywilna za szkody następcze braków jest wykluczona w każdym przypadku niewielkiego zaniedbania a w zakresie dopuszczalnym ustawowo także w przypadku rażącego zaniedbania.

3) Wszelkie roszczenia reklamacyjne względem BayWa r.e. przedawniają się po upływie roku od daty dostawy, z uwzględnieniem postanowień wg ust. VIII, chyba że BayWa r.e. określiła wyjątkowo inne (dłuższe) terminy przedawnienia, lub gdy takie terminy obowiązują na podstawie obligatoryjnych przepisów ustawowych.

XV. ZABEZPIECZENIE ZASTRZEŻENIA PRAWA WŁASNOŚCI

1) Wszystkie materialne przedmioty usług lub dostaw (produkty/towary) pozostają własnością (własność zastrzeżona) BayWa r.e. do momentu zaspokojenia wszystkich przysługujących jej wierzytelności, w tym także już powstałych ale przypadających do zapłaty w późniejszym terminie lub uzależnionych od określonych warunków. Dotyczy to także sytuacji, gdy płatności odnoszą się do specjalnie oznaczonych wierzytelności. W przypadku rachunku bieżącego zastrzeżona własność jest traktowana jako zabezpieczenie wierzytelności z tytułu salda.

2) BayWa r.e. może w każdej chwili odmówić zbycia i/lub połączenia lub zmieszania przedmiotów zastrzeżenia w razie zalegania przez Klienta z wykonaniem zobowiązań płatniczych względem BayWa r.e. i/lub zaprzestania realizacji płatności albo utraty zdolności płatniczej.

3) W razie zmieszania, przetworzenia i/lub połączenia przedmiotów zastrzeżenia z innymi, ruchomościami nienależącymi do BayWa r.e., przysługuje jej prawo własności do nowej rzeczy w proporcji do wartości księgowej zastrzeżonej rzeczy do wartości księgowej innej lub nowej rzeczy z uwzględnieniem nakładów na przetworzenie (połączenie, zmieszanie). Jeżeli wartość księgowa innej rzeczy nie jest znana, należy jej wartość skalkulować zgodnie z zasadami odpowiedniości.

4) Obróbka lub przetworzenie przedmiotu zastrzeżenia odbywa się dla BayWa r.e. jako producenta w rozumieniu § 950 Niemieckiego Kodeksu Cywilnego, bez zobowiązania. Przetworzona rzecz jest traktowana jako przedmiot zastrzeżenia w rozumieniu niniejszych Warunków. Jeżeli przedmiot umowy jest przetwarzany razem z innymi przedmiotami, nienależącymi do BayWa r.e., ta ostatnia nabywa prawo współwłasności nowej rzeczy w proporcji wartości przedmiotu sprzedaży (kwota końcowa faktury z podatkiem VAT) do innych przedmiotów przetwarzanych w momencie przetwarzania. Ponadto do rzeczy powstającej w wyniku przetworzenia stosują się te same zasady co do przedmiotu sprzedaży dostarczonego z zastrzeżeniem.

5) Jeżeli PH jest podmiotem wykonującym działalność gospodarczą, odprzedającym rzeczy nieprzetworzone lub przetworzone, ma on prawo do zbycia zastrzeżonej rzeczy w normalnym obrocie handlowym. Już teraz odstępuje on swoje wierzytelności z tytułu odprzedaży w wysokości wartości księgowej przedmiotu zastrzeżenia na rzecz BayWa r.e. Upoważnienie do odprzedaży zależy od skuteczności prawnej odstąpienia wierzytelności. Dotyczy to w szczególności także przypadku, w którym przedmiot zastrzeżenia jest wykorzystywany przez PH do wykonania umowy o dzieło lub umowy o dostawę, w szczególności w odniesieniu do przedsiębiorstw budowlanych; także w tym przypadku wierzytelność z umowy o dzieło lub umowy o dostawę jest z góry odstępowana na rzecz BayWa r.e. w wysokości wartości księgowej przedmiotu zastrzeżenia BayWa r.e.. Upoważnienie do przetworzenia jej rzeczy zależy od skuteczności prawnej odstąpienia wierzytelności.

6) PH nie ma prawa do przewłaszczenia na osobę trzecią przedmiotu zastrzeżenia jako zabezpieczenia, do jej zastawienia lub czynienia z niego przedmiotu transakcji wymiennych. Ponadto nie ma on prawa przekazywać scedowanych na podstawie przedłużonego zastrzeżenia własności na rzecz BayWa r.e. wierzytelności w charakterze sprzedawcy wierzytelności na rzecz banku faktoringowego, chyba że bank faktoringowy przejmie wobec BayWa r.e. bezpośrednio zobowiązania płatnicze odbiorcy. Ponadto odstąpienie lub zbycie wierzytelności scedowanej na bank faktoringowy na podstawie przedłużonego zastrzeżenia własności na rzecz banku faktoringowego wymaga pisemnej zgody BayWa r.e.

7) Jeżeli dłużnicy (dłużnicy trzeci) spłacą PH wierzytelności scedowane na rzecz BayWa r.e. na podstawie przedłużonego zastrzeżenia własności czekiem lub innym surogatem pieniądza, własność lub posiadanie tego surogatu przechodzi na BayWa r.e. w momencie nabycia go przez PH.

8) BayWa r.e. ma prawo ściągać wierzytelności z tytułu odprzedaży do przysługującego jej w każdej chwili odwołania, które może również nastąpić ustnie. Na żądanie PH jest zobowiązany do powiadomienia dłużnika trzeciego o odstąpieniu jej na rzecz BayWa r.e. oraz poinformowania jej o tym powiadomieniu a także do przesłania razem z tym powiadomieniem informacji i dokumentów niezbędnych do ściągnięcia odstąpionych wierzytelności. O zastawieniu lub innym naruszeniu przez osoby trzecie PH musi niezwłocznie powiadomić BayWa r.e.

9) Dochodzenie roszczeń z tytułu zastrzeżenia własności, w szczególności odbioru zwrotu przedmiotów umowy oraz ściągnięcie wierzytelności od osób trzecich, nie jest traktowane jako odstąpienie od umowy.BayWa r.e. ma w szczególności prawo do odbioru zwrotu przedmiotu zastrzeżenia - bez konieczności odstąpienia od umowy, jeżeli nabywca zastrzeżenia przekroczył udzielony mu termin zapłaty i nie zapłacił w terminie innych istniejących zobowiązań wobec BayWa r.e. lub też zalega z tą zapłatą albo nie dotrzymał zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Handlowych.

10) Jeżeli PH wniesie wierzytelności z odprzedaży takich materiałów, do których BayWa r.e. przysługuje zwykłe, rozszerzone lub przedłużone zastrzeżenie własności, do operacji na rachunku bieżącym, odstępuje w ten sposób na rzecz BayWa r.e. wierzytelność na rachunku bieżącym w wysokości wartości zastrzeżonego towaru. Po wysaldowaniu zastępuje ją uznane saldo, które uważa się za odstąpione do wysokości kwoty pierwotnej wierzytelności na rachunku bieżącym.

11) PH odstąpi BayWa r.e. jako zabezpieczenie jej wierzytelności wobec niego także te wierzytelności, które powstaną wobec osoby trzeciej w wyniku połączenia przedmiotu sprzedaży objętego zastrzeżeniem własności z gruntem, a mianowicie w wysokości wartości księgowej przedmiotu sprzedaży.

12) BayWa r.e. zobowiązuje się na żądanie PH zwolnić przysługujące jej zabezpieczenia w stopniu, w jakim zrealizowana wartość jej zabezpieczeń przekracza zabezpieczane wierzytelności o ponad 10 %; wybór zwalnianych zabezpieczeń należy do BayWa r.e.

XVI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Oprócz przypadków uregulowanych w ust. IX pkt. 4 i 5 BayWa r.e. ma prawo do bezterminowego odstąpienia od umowy, jeżeli PH zalega z realizacją jego zobowiązań płatniczych z tytułu zawartej transakcji lub innych transakcji zawartych z BayWa r.e. Nie narusza to ewentualnych dalej idących roszczeń odszkodowawczych BayWa r.e.

XVII. INFORMACJE NA TEMAT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest BayWa r.e. Solar Energy Systems, Tel.:+49 7071 98987 0, e-mail: datenschutzbeauftragter.ses@baywa-re.com.. Firma BayWa r.e. przetwarza dane osobowe w celu realizacji zamówień, jak również do własnych celów marketingowych w zakresie dopuszczalnym przez prawo. W związku z przetwarzaniem danych nie są uwzględniane żadne interesy stron trzecich, nie przewiduje się przesyłania danych do państw spoza UE. Odbiorcami danych są firmy IT  oraz usługodawcy i dostawcy. Otrzymują oni dane do celów związanych z realizacją umowy. Dane otrzymują także biura kredytowe (np. Schufa) do celów kontroli zdolności kredytowej w przypadku, gdy BayWa r.e. realizuje zamówienie przed otrzymaniem zapłaty (np. zakup na rachunek, polecenie zapłaty). Zgodność przetwarzania danych z prawem wynika z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2016/679 (RODO). Partnerzy biznesowi nie mają obowiązku dostarczania danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych jest jednak konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w szczególności praw osób poszkodowanych, są dostępne na stronie https://solar-distribution.baywa-re.de/pl/ochrona-danych/

XVIII. MIEJSCE WYKONANIA

Miejscem wykonania dla wszystkich dostaw i usług BayWa r.e. jest siedziba spółki BayWa r.e.

XIX. WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW

Wszystkie spory, których podstawę stanowi zawarcie transakcji między BayWa r.e. a PH, podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych w siedzibie BayWa r.e., jeżeli PH jest kupcem lub osobą prawną prawa publicznego bądź specjalnym funduszem publicznoprawnym. Dotyczy to także sporów z ustawowych stosunków zobowiązaniowych, których źródłem jest transakcja zawarta między BayWa r.e. i PH. BayWa r.e. ma też jednak prawo do zaskarżenia PH w miejscu jego ogólnej właściwości sądowej.

XX. KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeżeli jeden lub więcej warunków niniejszego zespołu warunków okaże się lub stanie nieskuteczny, nie narusza to skuteczności prawnej pozostałych warunków.Nieskuteczny warunek jest zastępowany przez odnośne przepisy prawa, o ile nie są one wyłączone z mocą prawną przez pozostałe warunki.

XXI. PRAWO NIEMIECKIE

Do stosunków prawnych między BayWa r.e. i PH stosuje się wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. 

Y
Kontakt bezpośredni
BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH
Headquarter Tuebingen
T
+49 7071 98987 0
X
solarenergysystems@baywa-re.com