b
Login
Zapomniałeś hasła?
Rejestracja
r
Ulubione
G
Koszyk jest pusty
Dodano
)
Wybierz język
Menu
B
Kontakt
k
Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Informacje o ochrona danych w BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH

To overview

Stan na: maj 2018 r

Treść:
1.  Kto odpowiada za przetwarzanie danych i do kogo można się zwracać?
2.  Jakie dane są przetwarzane i z jakich źródeł pochodzą?
3.  W jakim celu i w oparciu o jaką podstawę prawną następuje przetwarzanie danych?
4.  Przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych
5.  Przetwarzanie informacji dot. wypłacalności
6.  Kto otrzymuje moje dane?
7.  Jak długo trwa przechowywanie moich danych?
8.  Przetwarzanie danych kandydatów
9.  Komunikacja za pośrednictwem e-maila
10. Jakie dane są gromadzone podczas wizyty na tej stronie internetowej?
11. Czy dane osobowe są przesyłane do państw spoza Unii Europejskiej?
12. Jakie prawa przysługują mi w związku z ochroną danych?
13. Czy mam obowiązek udostępnienia danych?

 

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego firma BayWa r.e. renewable energy GmbH i jej spółki zależne (zwane dalej wspólnie w skrócie „BayWa r.e.”) przetwarzają Państwa dane osobowe (w skrócie „dane”) wyłącznie na podstawie przepisów prawa. W niniejszej polityce prywatności chcemy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych w naszym przedsiębiorstwie oraz przysługujących Państwu roszczeniach i prawach zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

1.  Kto odpowiada za przetwarzanie danych i do kogo można się zwracać?

Podmiot odpowiedzialny to BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH, Eisenbahnstraße 150, 72072 Tübingen, e-mail: Info.Solarenergysystems(at)baywa-re.com, tel: +49 7071 98987 0.
Inspektor ds. ochrony danych firmy BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH jest dostępny pod podanym adresem lub adresem e-mailowym datenschutzbeauftragter(at)baywa.de

2.  Jakie dane są przetwarzane i z jakich źródeł pochodzą?

Przetwarzamy dane, które otrzymujemy od Państwa w ramach pośrednictwa w zakresie nawiązania kontaktu oraz w ramach stosunków handlowych. Ponadto przetwarzamy dane otrzymane od wywiadowni, stowarzyszeń ochrony praw wierzycieli, firm, z którymi utrzymujemy trwałe stosunki handlowe, oraz dane pochodzące ze źródeł dostępnych publicznie (rejestrów przedsiębiorstw, rejestrów stowarzyszeń, ksiąg wieczystych, mediów).

Do danych osobowych zaliczają się:

Państwa dane stałe/kontaktowe, takie jak:

 • w przypadku klientów prywatnych: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, faks), data urodzenia, dane związane z potwierdzeniem tożsamości (kopia dowodu osobistego), dane bankowe
 • w przypadku firm lub dostawców: nazwa przedstawiciela prawnego, firma, numer rejestru handlowego, NIP, numer przedsiębiorstwa, adres, dane kontaktowe osoby do kontaktu (adres e-mail, numer telefonu, faks), dane bankowe

Ponadto przetwarzamy także następujące pozostałe dane osobowe:

 • informacje na temat naszych stosunków handlowych, takie jak dane umowne, dane dot. zamówień, dane dot. obrotów, historia klientów i dostawców, dokumenty z narad, dane dot. pojazdów mechanicznych,
 • informacje na temat Państwa statusu finansowego (np. dane na temat wypłacalności),
 • dane dot. reklamy i dystrybucji,
 • dane dokumentacyjne (np. protokoły z konsultacji), dane graficzne,
 • informacje związane z komunikacją elektroniczną z firmą BayWa r.e. (np. adres IP, dane logowania), 
 • inne dane otrzymane od Państwa w ramach naszych relacji handlowych (np. podczas rozmów z klientami),
 • dane, które sami generujemy na podstawie danych stałych/kontaktowych oraz innych danych, np. przy pomocy analiz potrzeb i potencjału klientów,
 • dokumentację Państwa oświadczenia zgody na otrzymywanie np. biuletynów,
 • dane graficzne z systemów monitoringu,
 • zdjęcia zrobione podczas imprez publicznych.

3.  W jakim celu i w oparciu o jaką podstawę prawną następuje przetwarzanie danych?

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG 2018) w aktualnie obowiązującym brzmieniu: 

w celu spełnienia obowiązków umownych i poprzedzających zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

Przetwarzanie Państwa danych następuje w celu sprzedaży i dystrybucji naszych towarów i usług, w celu zaopatrzenia i logistyki, w celu zarządzania dostawcami i klientami oraz ich analizy. Dane są przetwarzane zwłaszcza w przypadku pośrednictwa w zakresie nawiązania kontaktu i realizacji umów, np. w następujących przypadkach:

 • założenie i prowadzenie konta klienta lub konta dostawcy
 • dostawa zamówień
 • prowadzenie kart klientów
 • udział w konkursach 
 • przesyłanie informacji, np. zamówionych katalogów

w celu spełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do spełnienia różnych obowiązków prawnych np. wynikających z kodeksu handlowego, kodeksu podatkowego, przepisów o przeciwdziałania praniu pieniędzy, przepisów dotyczących produktów, takich jak rozporządzenie o materiałach niebezpiecznych.

w celu obrony uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

Na podstawie wyważenia interesów może nastąpić przetwarzanie danych wykraczające poza wykonanie umowy w celu obrony uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich. Przetwarzanie danych w celu obrony uzasadnionych interesów następuje np. w następujących przypadkach:

 • konsultacje i wymiana danych z wywiadowniami i stowarzyszeniami ochrony praw wierzycieli w celu ustalenia danych dot. wypłacalności oraz prowadzenie w koncernie bazy danych dot. wypłacalności w celu identyfikacji ryzyka nieściągalności wierzytelności u wspólnych klientów, 
 • reklama lub marketing, 
 • działania mające na celu zarządzanie działalnością i rozwijanie produktów i usług,
 • prowadzenie w koncernie bazy danych klientów w celu poprawy obsługi klientów,
 • działania mające na celu ochronę placówek BayWa r.e. przed zachowaniami sprzecznymi z umową lub prawem np. kontrole dostępu, monitoring wideo, 
 • w ramach dochodzenia na drodze prawnej.

w ramach Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, dane te będę przetwarzane zgodnie z celami ustalonymi w deklaracji zgody i w określonym tamże zakresie. Zgodę, np. na przesyłanie biuletynu, można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 1.

4.  Przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych

Państwa dane wykorzystujemy także do informowania Państwa o zamówieniach, produktach lub akcjach marketingowych i polecania produktów lub usług, które mogą Państwa zainteresować. 
Mogą Państwo w każdej chwili wyrazić całkowity lub częściowy sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych osobowych w celach reklamowych. Sprzeciw ten jest bezpłatny. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 1.   

Rekomendacje produktów za pośrednictwem e-maila
Firma BayWa r.e., po spełnieniu wymogów prawnych § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG), ma prawo wykorzystywać adres e-mail podany przez Państwa podczas zamawiania produktu lub usługi do przesyłania reklamy bezpośredniej dotyczącej własnych podobnych towarów lub usług. Te rekomendacje produktów będą Państwo od nas otrzymywać niezależnie od tego, czy zamówili Państwo subskrypcję biuletynu.

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas rekomendacji produktów e-mailem, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania swojego adresu w tym celu, nie ponosząc innych kosztów niż koszty związane z przesłaniem zgodnie z taryfą podstawową. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 1. Każdy e-mail zawiera także link do rezygnacji. 

Biuletyn
W celu wysyłki biuletynu korzystamy z tzw. metody double opt-in, co oznacza, że zaczniemy wysyłać Państwu biuletyn e-mailem dopiero wówczas, gdy w wyraźny sposób potwierdzą Państwo, że mamy włączyć usługę biuletynu. Następnie wyślemy Państwu e-maila z powiadomieniem i poprosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania naszego biuletynu poprzez kliknięcie linku zawartego w tej wiadomości. 
W przypadku, gdy nie będą już Państwo chcieli otrzymywać od nas biuletynu, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw, nie ponosząc innych kosztów niż koszty związane z przesłaniem zgodnie z taryfą podstawową. W tym celu wystarczy przesłać do nas informację w formie pisemnej, korzystając z danych podanych w punkcie 1. Każdy biuletyn zawiera także link do rezygnacji.

5.  Przetwarzanie informacji dot. wypłacalności

Przekazywanie danych wywiadowni gospodarczej SCHUFAFirma BayWa r.e. przekazuje dane osobowe zgromadzone w ramach zawartych z Państwem umów dotyczące złożenia wniosku, realizacji i zakończenia stosunków handlowych oraz dane na temat zachowań niezgodnych z umową lub oszukańczych wywiadowni gospodarczej SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przekazanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do obrony uzasadnionych interesów BayWa r.e. lub osób trzecich i nie przeważają interesy ani podstawowe prawa czy swobody danej osoby wymagające ochrony danych osobowych. Wymiana danych z SCHUFA służy także spełnieniu obowiązków ustawowych dotyczących sprawdzenia wypłacalności klientów (§ 505a i 506 Kodeksu Cywilnego). SCHUFA przetwarza otrzymane dane i wykorzystuje je także do tworzenia profili (scoring), aby przedstawiać swoim partnerom umownym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i ew. z innych państw spoza Unii Europejskiej (jeżeli obejmują je decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni poziom ochrony danych) informacje m.in. dotyczące oceny wypłacalności osób fizycznych. Bliższe informacje na temat działalności firmy SCHUFA można znaleźć w biuletynie informacyjnym SCHUFA zgodnie z art. 14 RODO lub w Internecie pod adresem www.schufa.de/datenschutz.

Przekazywanie danych innym wywiadowniom
Firma BayWa r.e. korzysta także z usług następujących wywiadowni, aby w przypadku zaistnienia uzasadnionego interesu zasięgnąć informacji na temat wypłacalności: Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Coface Central Europe Holding AG, Stubenring 24, A-1010 Wiedeń, CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Monachium, Creditreform, Machtlfinger Straße 13, 81302 Monachium, EOS Deutschland GmbH, Gottlieb-Daimler-Ring 7-9, 74906 Bad Rappenau. 
 
Prowadzenie w koncernie bazy danych dot. wypłacalnościJeżeli w ramach dopuszczalności prawnej zasięgamy informacji na temat Państwa wypłacalności (np. w wywiadowni), przechowujemy je w systemie, do którego mają dostęp spółki koncernu objęte zarządzaniem kredytami BayWa. Ma to na celu ułatwienie przetwarzania procesów w przypadku wspólnych klientów oraz identyfikację ryzyka nieściągalności wierzytelności. Korzystanie z bazy danych dot. wypłacalności ma miejsce wyłącznie wtedy, gdy dla danego przedsiębiorstwa koncernu zachodzi uzasadniony interes.

6.  Kto otrzymuje moje dane?

Korzystając z usług podmiotów przetwarzających, odpowiadamy za ochronę Państwa danych. Wszystkie podmioty przetwarzające mają obowiązek traktować Państwa dane w sposób poufny i przetwarzać je wyłącznie w ramach świadczenia usług. Podmioty przetwarzające otrzymują Państwa dane, jeżeli potrzebują ich do wykonania danej usługi. To np. dostawcy usług IT, którzy dbają o funkcjonowanie i bezpieczeństwo naszego systemu komputerowego, oraz agencje reklamowe i adresowe, które organizują dla nas akcje promocyjne.

Państwa dane są przetwarzane w bazach danych klientów BayWa AG i spółek zależnych, w tym BayWa r.e. Wspomniane bazy danych klientów służą podnoszeniu jakości danych klientów (uniknięcie dublowania, oznaczanie klientów, którzy zmienili adres/zmarli, korekta adresów) i umożliwiają dodanie danych ze źródeł publicznych. Dane te są udostępniane spółkom koncernu BayWa objętym dostępem do bazy danych klientów BayWa (spółki uczestniczące) i mogą być wykorzystywane do realizacji spersonalizowanego marketingu bezpośredniego (np. biuletyn), marketingu internetowego i personalizacji sklepu internetowego.

Baza danych klientów ma umożliwić spółkom uczestniczącym opiekującym się tymi samymi klientami korzystanie z informacji o tych klientach w skali całej organizacji. Ma to na celu dostarczanie klientom zawsze aktualnych i dopasowanych informacji. Takie przetwarzanie stanowi profilowanie w myśl art. 4 RODO. Nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane klientów są przechowywane osobno i odnośnie do danego przedsiębiorstwa, przy czym BayWa AG pełni wobec poszczególnych spółek uczestniczących rolę usługodawcy.

Przegląd spółek koncernu BayWa AG można znaleźć pod poniższym adresem: https://www.baywa.com/konzern/im_profil/konzerngesellschaften.

Jeżeli złożenie oferty/sprzedaż nastąpi za pośrednictwem portalu producenta, dane udostępnione przez Państwa będą przetwarzane bezpośrednio w portalu producenta. 

W przypadku zaistnienia obowiązku prawnego oraz w ramach dochodzenia na drodze prawnej odbiorcami Państwa danych mogą być urzędy, sądy i audytorzy zewnętrzni.

Ponadto w celu negocjowania warunków umowy i wykonania umowy odbiorcami Państwa danych mogą być instytucje ubezpieczeniowe, banki, wywiadownie i usługodawcy.

7.  Jak długo trwa przechowywanie moich danych?

Przetwarzamy Państwa dane do momentu zakończenia relacji handlowych lub upływu obowiązujących okresów gwarancyjnych, okresów przedawnienia i ustawowych okresów przechowywania (np. wynikających z kodeksu handlowego lub podatkowego) oraz do momentu zakończenia sporów prawnych, w których dane te są potrzebne jako dowód. 

W przypadku monitoringu wideo dane graficzne są z reguły usuwane po 7 dniach.

8.  Przetwarzanie danych kandydatów

Kiedy przesyłają nam Państwo swoje dokumenty aplikacyjne za pośrednictwem portalu dla kandydatów, przechowujemy Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny, aby chronić je przed utratą lub nadużyciem. Państwa dane są udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym i uczestniczącym w procesie rekrutacji organizowanym przez firmę BayWa r.e., np. w celu ewentualnego oferowania Państwu alternatywnych posad. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego (tzn. po otrzymaniu od nas zgody/odmowy) przechowujemy Państwa dane przez okres maksymalnie 6 miesięcy.

9.  Komunikacja za pośrednictwem e-maila

Prosimy pamiętać, że przesyłanie niezaszyfrowanych e-maili uznaje się za niebezpieczne, ponieważ osoby nieupoważnione mogą zapoznać się z treścią wiadomości i ew. dokonać manipulacji. Dlatego radzimy w komunikacji z nami nie przesyłać danych wrażliwych za pośrednictwem e-maila. Jako kandydat mogą Państwo skorzystać z naszego portalu dla kandydatów, ponieważ tam Państwa dokumenty aplikacyjne są przesyłane w bezpieczny sposób. Jeżeli jednak zajdzie konieczność przesłania danych wrażliwych e-mailem, prosimy skorzystać z możliwości zaszyfrowania treści. 

10. Jakie dane są gromadzone podczas wizyty na tej stronie internetowej?

Zastosowanie ciasteczek (plików cookie)
Nasz strona internetowa korzysta z tzw. ciasteczek. Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym przy pomocy przeglądarki. Ciasteczka nie powodują szkód. Korzystamy z nich, aby nasza oferta była przyjazna dla użytkownika. Niektóre ciasteczka pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Umożliwiają nam one rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty. Jeżeli nie życzą sobie Państwo tego, mogą Państwo w taki sposób dostosować ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać informacje o zapisywaniu ciasteczek i pozwalać na to tylko w pojedynczych przypadkach. Wyłączenie ciasteczek może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Analiza internetowa
Na stronie internetowej przy pomocy narzędzi do analizy są gromadzone ogólne informacje na temat aktywności użytkowników. Obejmują one np. uruchomione strony, czas przebywania, strony odsyłające oraz ogólne informacje dotyczące Państwa komputera, takie jak system operacyjny, rozdzielczość ekranu, wykorzystywana przeglądarka itd. Wszystkie gromadzone dane są przechowywane w sposób zanonimizowany, co uniemożliwia przyporządkowanie ich do konkretnej osoby. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na takie zanonimizowane gromadzenie danych dotyczących Państwa aktywności, mogą Państwo to uniemożliwić, wyłączając ciasteczka w przeglądarce.

Zastosowanie Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta także z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy firmy Google. Google Analytics wykorzystuje tzw. ciasteczka (niewielkie pliki tekstowe) zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiające analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej.
Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) są przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. Firma Google wykorzystuje te informacje do analizowania korzystania przez Państwa ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronie internetowej dla administratorów strony i świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Firma Google może przekazać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie firmy Google. Firma Google nie łączy Państwa adresu IP z innymi danymi firmy Google. Mogą Państwo uniemożliwić instalowanie ciasteczek poprzez zmianę ustawień przeglądarki, informujemy jednak, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie może nie być możliwe. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez firmę Google danych zgromadzonych na Państwa temat w opisany powyżej sposób i w podanym powyżej celu. 
Informujemy, że ta strona internetowa korzysta z Google Analytics wyłącznie z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Państwa adres IP nie jest zapisywany w całości. Identyfikacja użytkownika strony internetowej jest wykluczona.
Instalując dodatek do przeglądarki umożliwiający wyłączenie Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania powyższych informacji. W ten sposób informują Państwo Google Analytics o braku zgody, aby informacje dotyczące wizyt na stronie internetowej były przesyłane do Google Analytics. Bez Państwa wyraźnej zgody nie będziemy wykorzystywać narzędzi do śledzenia po to, aby niezauważenie

 • gromadzić dane na temat Państwa,
 • przekazywać te dane podmiotom trzecim i platformom marketingowym lub
 • łączyć te dane z Państwa danymi osobowymi (imieniem, nazwiskiem, adresem itd.).

Alternatywnie do przeglądarki lub przeglądarki mobilnej, kliknij w [Link], aby przejść do Google Analytics. Żeby w przyszłości nie było więcej zapytań. Jeżeli chcesz skasować Cookies w przeglądarce, naciśnij z powrotem ten [link].

11. Czy dane osobowe są przesyłane do państw spoza Unii Europejskiej?

Przesyłanie danych do państw spoza Unii Europejskiej odbywa się w pojedynczych przypadkach i wyłącznie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych, standardowych klauzul umownych, odpowiednich gwarancji lub Państwa wyraźnej zgody.

12. Jakie prawa przysługują mi w związku z ochroną danych?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszalności danych oraz prawo do złożenia skargi zgodnie z wymogami prawa ochrony danych.

Prawo dostępu do danych
Mogą Państwo zażądać od nas informacji o tym, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane.

Prawo do sprostowania danych
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane, które są niekompletne lub nieprawidłowe, w każdej chwili mogą Państwo zażądać od nas ich sprostowania lub uzupełnienia.

Prawo do usunięcia danychMogą Państwo zażądać od nas usunięcia swoich danych, jeżeli przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub przetwarzanie nieproporcjonalnie ingeruje w Państwa uzasadnione interesy ochronne. Prosimy pamiętać, że mogą zaistnieć powody stojące na przeszkodzie natychmiastowemu usunięciu danych np. w przypadku ustawowego obowiązku przechowywania dokumentów.
Niezależnie od skorzystania z przysługującego Państwu prawa do usunięcia danych niezwłocznie i całkowicie usuniemy Państwa dane, o ile nie będzie stał temu na przeszkodzie ustawowy okres przechowywania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli

 • kwestionują Państwo poprawność danych; ograniczenie będzie obowiązywać przez okres, który umożliwi nam sprawdzenie poprawności danych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale odmawiają Państwo usunięcia danych i zamiast tego żądają ograniczenia wykorzystywania danych,
 • nie potrzebujemy już danych do realizacji przewidzianego celu, ale potrzebują ich Państwo do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych 
Mogą Państwo zażądać od nas udostępnienia swoich danych w powszechnie stosowanym, odczytywalnym komputerowo formacie i możliwości przesłania tych danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu bez utrudnień z naszej strony, jeżeli

 • przetwarzamy te dane na podstawie wyrażonej przez Państwa i podlegającej odwołaniu zgody lub w celu wykonania umowy między nami, a
 • przetwarzanie następuje przy użyciu metod zautomatyzowanych.

Jeżeli jest to technicznie wykonalne, mogą Państwo zażądać od nas przesłania swoich danych bezpośrednio innemu podmiotowi odpowiedzialnemu.

Prawo do sprzeciwu
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie uzasadnionego interesu, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania danych z powodów wynikających z Państwa wyjątkowej sytuacji; dotyczy to również profilowania opartego na tych postanowieniach. Wówczas zaprzestajemy przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych. W każdej chwili, bez podawania przyczyny mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w celu przesyłania reklamy bezpośredniej.

Prawo do złożenia skargi
Jeżeli uważają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa danych naruszamy niemieckie lub europejskie prawo ochrony danych, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu wyjaśnienia sprawy. Mają Państwo także prawo zwrócić się do organu nadzorczego właściwego dla BayWa r.e., którym jest urząd ds. nadzoru nad ochroną danych Bawarii (Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht).

Jeżeli chcą Państwo dochodzić jednego z wymienionych praw, prosimy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 1. W razie wątpliwości możemy zażądać dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.

13. Czy mam obowiązek udostępnienia danych?

Przetwarzanie Państwa danych jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej z nami. Jeżeli nie udostępnią nam Państwo tych danych, będziemy zmuszeni odmówić zawarcia umowy lub realizacji zamówienia lub nie będziemy mogli wykonać dotychczasowej umowy i wobec tego będziemy zmuszeni ją zakończyć. Nie mają Państwo jednak obowiązku udzielać zgody na przetwarzanie danych nieistotnych dla wykonania umowy lub niewymaganych ustawowo.