Zaloguj
Zapomniałeś hasła?
y Nie używaj tej funkcji podczas logowania się na komputerze publicznym.
Rejestracja
Koszyk jest pusty
Dodano
Menu
Zapytanie o ofertę
k
Pola oznaczone * są obowiązkowe.
 • Austria
 • Dania
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Polska
 • Szwecja

Informacje o ochrona danych w BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH

< do przeglądu

Stan na: maj 2018 r

Treść:
1.  Kto odpowiada za przetwarzanie danych i do kogo można się zwracać?
2.  Jakie dane są przetwarzane i z jakich źródeł pochodzą?
3.  W jakim celu i w oparciu o jaką podstawę prawną następuje przetwarzanie danych?
4.  Przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych
5.  Przetwarzanie informacji dot. wypłacalności
6.  Kto otrzymuje moje dane?
7.  Jak długo trwa przechowywanie moich danych?
8.  Przetwarzanie danych kandydatów
9.  Komunikacja za pośrednictwem e-maila
10. Jakie dane są gromadzone podczas wizyty na tej stronie internetowej?
11. Czy dane osobowe są przesyłane do państw spoza Unii Europejskiej?
12. Jakie prawa przysługują mi w związku z ochroną danych?
13. Czy mam obowiązek udostępnienia danych?

 

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Dlatego firma BayWa r.e. renewable energy GmbH i jej spółki zależne (zwane dalej wspólnie w skrócie „BayWa r.e.”) przetwarzają Państwa dane osobowe (w skrócie „dane”) wyłącznie na podstawie przepisów prawa. W niniejszej polityce prywatności chcemy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych w naszym przedsiębiorstwie oraz przysługujących Państwu roszczeniach i prawach zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

1.  Kto odpowiada za przetwarzanie danych i do kogo można się zwracać?

Podmiot odpowiedzialny to BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH, Eisenbahnstraße 150, 72072 Tübingen, e-mail: Info.Solarenergysystems(at)baywa-re.com, tel: +49 7071 98987 0.
Inspektor ds. ochrony danych firmy BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH jest dostępny pod podanym adresem lub adresem e-mailowym datenschutzbeauftragter(at)baywa.de

2.  Jakie dane są przetwarzane i z jakich źródeł pochodzą?

Przetwarzamy dane, które otrzymujemy od Państwa w ramach pośrednictwa w zakresie nawiązania kontaktu oraz w ramach stosunków handlowych. Ponadto przetwarzamy dane otrzymane od wywiadowni, stowarzyszeń ochrony praw wierzycieli, firm, z którymi utrzymujemy trwałe stosunki handlowe, oraz dane pochodzące ze źródeł dostępnych publicznie (rejestrów przedsiębiorstw, rejestrów stowarzyszeń, ksiąg wieczystych, mediów).

Do danych osobowych zaliczają się:

Państwa dane stałe/kontaktowe, takie jak:

 • w przypadku klientów prywatnych: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, faks), data urodzenia, dane związane z potwierdzeniem tożsamości (kopia dowodu osobistego), dane bankowe
 • w przypadku firm lub dostawców: nazwa przedstawiciela prawnego, firma, numer rejestru handlowego, NIP, numer przedsiębiorstwa, adres, dane kontaktowe osoby do kontaktu (adres e-mail, numer telefonu, faks), dane bankowe

Ponadto przetwarzamy także następujące pozostałe dane osobowe:

 • informacje na temat naszych stosunków handlowych, takie jak dane umowne, dane dot. zamówień, dane dot. obrotów, historia klientów i dostawców, dokumenty z narad, dane dot. pojazdów mechanicznych,
 • informacje na temat Państwa statusu finansowego (np. dane na temat wypłacalności),
 • dane dot. reklamy i dystrybucji,
 • dane dokumentacyjne (np. protokoły z konsultacji), dane graficzne,
 • informacje związane z komunikacją elektroniczną z firmą BayWa r.e. (np. adres IP, dane logowania), 
 • inne dane otrzymane od Państwa w ramach naszych relacji handlowych (np. podczas rozmów z klientami),
 • dane, które sami generujemy na podstawie danych stałych/kontaktowych oraz innych danych, np. przy pomocy analiz potrzeb i potencjału klientów,
 • dokumentację Państwa oświadczenia zgody na otrzymywanie np. biuletynów,
 • dane graficzne z systemów monitoringu,
 • zdjęcia zrobione podczas imprez publicznych.

3.  W jakim celu i w oparciu o jaką podstawę prawną następuje przetwarzanie danych?

Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG 2018) w aktualnie obowiązującym brzmieniu: 

w celu spełnienia obowiązków umownych i poprzedzających zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO):

Przetwarzanie Państwa danych następuje w celu sprzedaży i dystrybucji naszych towarów i usług, w celu zaopatrzenia i logistyki, w celu zarządzania dostawcami i klientami oraz ich analizy. Dane są przetwarzane zwłaszcza w przypadku pośrednictwa w zakresie nawiązania kontaktu i realizacji umów, np. w następujących przypadkach:

 • założenie i prowadzenie konta klienta lub konta dostawcy
 • dostawa zamówień
 • prowadzenie kart klientów
 • udział w konkursach 
 • przesyłanie informacji, np. zamówionych katalogów

w celu spełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do spełnienia różnych obowiązków prawnych np. wynikających z kodeksu handlowego, kodeksu podatkowego, przepisów o przeciwdziałania praniu pieniędzy, przepisów dotyczących produktów, takich jak rozporządzenie o materiałach niebezpiecznych.

w celu obrony uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

Na podstawie wyważenia interesów może nastąpić przetwarzanie danych wykraczające poza wykonanie umowy w celu obrony uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich. Przetwarzanie danych w celu obrony uzasadnionych interesów następuje np. w następujących przypadkach:

 • konsultacje i wymiana danych z wywiadowniami i stowarzyszeniami ochrony praw wierzycieli w celu ustalenia danych dot. wypłacalności oraz prowadzenie w koncernie bazy danych dot. wypłacalności w celu identyfikacji ryzyka nieściągalności wierzytelności u wspólnych klientów, 
 • reklama lub marketing, 
 • działania mające na celu zarządzanie działalnością i rozwijanie produktów i usług,
 • prowadzenie w koncernie bazy danych klientów w celu poprawy obsługi klientów,
 • działania mające na celu ochronę placówek BayWa r.e. przed zachowaniami sprzecznymi z umową lub prawem np. kontrole dostępu, monitoring wideo, 
 • w ramach dochodzenia na drodze prawnej.

w ramach Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych, dane te będę przetwarzane zgodnie z celami ustalonymi w deklaracji zgody i w określonym tamże zakresie. Zgodę, np. na przesyłanie biuletynu, można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 1.

4.  Przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych

Państwa dane wykorzystujemy także do informowania Państwa o zamówieniach, produktach lub akcjach marketingowych i polecania produktów lub usług, które mogą Państwa zainteresować. 
Mogą Państwo w każdej chwili wyrazić całkowity lub częściowy sprzeciw wobec wykorzystywania swoich danych osobowych w celach reklamowych. Sprzeciw ten jest bezpłatny. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 1.   

Rekomendacje produktów za pośrednictwem e-maila
Firma BayWa r.e., po spełnieniu wymogów prawnych § 7 ust. 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG), ma prawo wykorzystywać adres e-mail podany przez Państwa podczas zamawiania produktu lub usługi do przesyłania reklamy bezpośredniej dotyczącej własnych podobnych towarów lub usług. Te rekomendacje produktów będą Państwo od nas otrzymywać niezależnie od tego, czy zamówili Państwo subskrypcję biuletynu.

Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas rekomendacji produktów e-mailem, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania swojego adresu w tym celu, nie ponosząc innych kosztów niż koszty związane z przesłaniem zgodnie z taryfą podstawową. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 1. Każdy e-mail zawiera także link do rezygnacji. 

Biuletyn
W celu wysyłki biuletynu korzystamy z tzw. metody double opt-in, co oznacza, że zaczniemy wysyłać Państwu biuletyn e-mailem dopiero wówczas, gdy w wyraźny sposób potwierdzą Państwo, że mamy włączyć usługę biuletynu. Następnie wyślemy Państwu e-maila z powiadomieniem i poprosimy o potwierdzenie chęci otrzymywania naszego biuletynu poprzez kliknięcie linku zawartego w tej wiadomości. 
W przypadku, gdy nie będą już Państwo chcieli otrzymywać od nas biuletynu, mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw, nie ponosząc innych kosztów niż koszty związane z przesłaniem zgodnie z taryfą podstawową. W tym celu wystarczy przesłać do nas informację w formie pisemnej, korzystając z danych podanych w punkcie 1. Każdy biuletyn zawiera także link do rezygnacji.

5.  Przetwarzanie informacji dot. wypłacalności

Przekazywanie danych wywiadowni gospodarczej SCHUFAFirma BayWa r.e. przekazuje dane osobowe zgromadzone w ramach zawartych z Państwem umów dotyczące złożenia wniosku, realizacji i zakończenia stosunków handlowych oraz dane na temat zachowań niezgodnych z umową lub oszukańczych wywiadowni gospodarczej SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przekazanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do obrony uzasadnionych interesów BayWa r.e. lub osób trzecich i nie przeważają interesy ani podstawowe prawa czy swobody danej osoby wymagające ochrony danych osobowych. Wymiana danych z SCHUFA służy także spełnieniu obowiązków ustawowych dotyczących sprawdzenia wypłacalności klientów (§ 505a i 506 Kodeksu Cywilnego). SCHUFA przetwarza otrzymane dane i wykorzystuje je także do tworzenia profili (scoring), aby przedstawiać swoim partnerom umownym z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i ew. z innych państw spoza Unii Europejskiej (jeżeli obejmują je decyzje Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni poziom ochrony danych) informacje m.in. dotyczące oceny wypłacalności osób fizycznych. Bliższe informacje na temat działalności firmy SCHUFA można znaleźć w biuletynie informacyjnym SCHUFA zgodnie z art. 14 RODO lub w Internecie pod adresem www.schufa.de/datenschutz.

Przekazywanie danych innym wywiadowniom
Firma BayWa r.e. korzysta także z usług następujących wywiadowni, aby w przypadku zaistnienia uzasadnionego interesu zasięgnąć informacji na temat wypłacalności: Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Coface Central Europe Holding AG, Stubenring 24, A-1010 Wiedeń, CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Monachium, Creditreform, Machtlfinger Straße 13, 81302 Monachium, EOS Deutschland GmbH, Gottlieb-Daimler-Ring 7-9, 74906 Bad Rappenau. 
 
Prowadzenie w koncernie bazy danych dot. wypłacalnościJeżeli w ramach dopuszczalności prawnej zasięgamy informacji na temat Państwa wypłacalności (np. w wywiadowni), przechowujemy je w systemie, do którego mają dostęp spółki koncernu objęte zarządzaniem kredytami BayWa. Ma to na celu ułatwienie przetwarzania procesów w przypadku wspólnych klientów oraz identyfikację ryzyka nieściągalności wierzytelności. Korzystanie z bazy danych dot. wypłacalności ma miejsce wyłącznie wtedy, gdy dla danego przedsiębiorstwa koncernu zachodzi uzasadniony interes.

6.  Kto otrzymuje moje dane?

Korzystając z usług podmiotów przetwarzających, odpowiadamy za ochronę Państwa danych. Wszystkie podmioty przetwarzające mają obowiązek traktować Państwa dane w sposób poufny i przetwarzać je wyłącznie w ramach świadczenia usług. Podmioty przetwarzające otrzymują Państwa dane, jeżeli potrzebują ich do wykonania danej usługi. To np. dostawcy usług IT, którzy dbają o funkcjonowanie i bezpieczeństwo naszego systemu komputerowego, oraz agencje reklamowe i adresowe, które organizują dla nas akcje promocyjne.

Państwa dane są przetwarzane w bazach danych klientów BayWa AG i spółek zależnych, w tym BayWa r.e. Wspomniane bazy danych klientów służą podnoszeniu jakości danych klientów (uniknięcie dublowania, oznaczanie klientów, którzy zmienili adres/zmarli, korekta adresów) i umożliwiają dodanie danych ze źródeł publicznych. Dane te są udostępniane spółkom koncernu BayWa objętym dostępem do bazy danych klientów BayWa (spółki uczestniczące) i mogą być wykorzystywane do realizacji spersonalizowanego marketingu bezpośredniego (np. biuletyn), marketingu internetowego i personalizacji sklepu internetowego.

Baza danych klientów ma umożliwić spółkom uczestniczącym opiekującym się tymi samymi klientami korzystanie z informacji o tych klientach w skali całej organizacji. Ma to na celu dostarczanie klientom zawsze aktualnych i dopasowanych informacji. Takie przetwarzanie stanowi profilowanie w myśl art. 4 RODO. Nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Dane klientów są przechowywane osobno i odnośnie do danego przedsiębiorstwa, przy czym BayWa AG pełni wobec poszczególnych spółek uczestniczących rolę usługodawcy.

Przegląd spółek koncernu BayWa AG można znaleźć pod poniższym adresem: https://www.baywa.com/konzern/im_profil/konzerngesellschaften.

Jeżeli złożenie oferty/sprzedaż nastąpi za pośrednictwem portalu producenta, dane udostępnione przez Państwa będą przetwarzane bezpośrednio w portalu producenta. 

W przypadku zaistnienia obowiązku prawnego oraz w ramach dochodzenia na drodze prawnej odbiorcami Państwa danych mogą być urzędy, sądy i audytorzy zewnętrzni.

Ponadto w celu negocjowania warunków umowy i wykonania umowy odbiorcami Państwa danych mogą być instytucje ubezpieczeniowe, banki, wywiadownie i usługodawcy.

7.  Jak długo trwa przechowywanie moich danych?

Przetwarzamy Państwa dane do momentu zakończenia relacji handlowych lub upływu obowiązujących okresów gwarancyjnych, okresów przedawnienia i ustawowych okresów przechowywania (np. wynikających z kodeksu handlowego lub podatkowego) oraz do momentu zakończenia sporów prawnych, w których dane te są potrzebne jako dowód. 

W przypadku monitoringu wideo dane graficzne są z reguły usuwane po 7 dniach.

8.  Przetwarzanie danych kandydatów

Kiedy przesyłają nam Państwo swoje dokumenty aplikacyjne za pośrednictwem portalu dla kandydatów, przechowujemy Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny, aby chronić je przed utratą lub nadużyciem. Państwa dane są udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym i uczestniczącym w procesie rekrutacji organizowanym przez firmę BayWa r.e., np. w celu ewentualnego oferowania Państwu alternatywnych posad. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego (tzn. po otrzymaniu od nas zgody/odmowy) przechowujemy Państwa dane przez okres maksymalnie 6 miesięcy.

9.  Komunikacja za pośrednictwem e-maila

Prosimy pamiętać, że przesyłanie niezaszyfrowanych e-maili uznaje się za niebezpieczne, ponieważ osoby nieupoważnione mogą zapoznać się z treścią wiadomości i ew. dokonać manipulacji. Dlatego radzimy w komunikacji z nami nie przesyłać danych wrażliwych za pośrednictwem e-maila. Jako kandydat mogą Państwo skorzystać z naszego portalu dla kandydatów, ponieważ tam Państwa dokumenty aplikacyjne są przesyłane w bezpieczny sposób. Jeżeli jednak zajdzie konieczność przesłania danych wrażliwych e-mailem, prosimy skorzystać z możliwości zaszyfrowania treści. 

10. Jakie dane są gromadzone podczas wizyty na tej stronie internetowej?

1. Ogólne informacje na temat korzystania z plików cookie
BayWa r.e. wykorzystuje na swojej stronie internetowej tzw. pliki cookie i piksele (zwane dalej „plikami cookie”). Są to małe pliki tekstowe lub graficzne, które przeglądarka umieszcza na urządzeniu końcowym (komputer, tablet, smartfon itp.) w celu przechowywania określonych informacji podczas wywoływania naszej strony internetowej za pomocą tego urządzenia. Pliki cookie są akceptowane przez przeglądarkę internetową i służą do identyfikacji Państwa urządzenia.

Korzystamy z nich, aby nasza oferta była przyjazna dla użytkownika. Rozpoznawany jest przy tym wyłącznie znajdujący się na Państwa urządzeniu końcowym plik cookie. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą lub jeśli jest to absolutnie konieczne do korzystania z wywołanych przez Państwa usług. 

Niektóre pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia. Umożliwiają nam one rozpoznanie Państwa przeglądarki podczas następnej wizyty. Jeżeli nie życzą sobie Państwo tego, mogą Państwo w taki sposób dostosować ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać informacje o zapisywaniu plików cookie i pozwalać na to tylko w pojedynczych przypadkach. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Objaśnienia dotyczące zakresu i funkcjonalności plików cookie używanych przez BayWa r.e. na stronie internetowej firmy znajduje się poniżej:

a. Funkcjonalne pliki cookie
Funkcjonalne pliki cookie są wykorzystywane do przechowywania już wprowadzonych informacji (np. nazwa użytkownika, wybór języka lub miejsce, w którym się Państwo znajdują) oraz do oferowania użytkownikowi lepszych i bardziej spersonalizowanych funkcji. Ten typ plików cookie umożliwia również korzystanie z żądanych funkcji, takich jak odtwarzanie filmów wideo. Gromadzone są dane zanonimizowane, a Państwa aktywność na innych witrynach internetowych nie jest rejestrowana.

b. Analityczne pliki cookie
Te pliki cookie pomagają nam w zbieraniu informacji o sposobie korzystania z naszej strony internetowej, takich jak np. liczba odwiedzających i źródło ruchu. Dzięki tym informacjom możemy mierzyć wydajności naszej strony internetowej i wprowadzać ulepszenia. Analityczne pliki cookie pozwalają nam dowiedzieć się, jakie treści wywoływane są najczęściej, a jakie najrzadziej, czy występują komunikaty o błędach oraz w jaki sposób użytkownik porusza się po naszej stronie internetowej. Zgromadzone dane są agregowane i tym samym anonimowe. Identyfikacja użytkownika nie jest podana. Używamy tych plików cookie wyłącznie w celu poprawy wydajności stron internetowych BayWa r.e. i związanych z nimi doświadczeń użytkowników. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na takie zanonimizowane gromadzenie danych dotyczących Państwa aktywności, mogą Państwo to uniemożliwić, wyłączając pliki cookie w przeglądarce.

Analityczne pliki cookie obejmują następujące, szczegółowo opisane poniżej pliki cookie:

 • Google Analytics

c. Marketingowe pliki cookie
Marketingowe pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są szczególnie istotne dla użytkownika i dostosowane do jego zainteresowań. Są one również wykorzystywane do mierzenia skuteczności konkretnych kampanii. Te rodzaje plików cookie rozpoznają, czy strona internetowa została odwiedzona, czy nie. Informacja ta może zostać przekazana osobom trzecim. Pliki cookie, które służą poprawie docierania do grupy docelowej i reklamie, są często powiązane z funkcjonalnościami stron internetowych osób trzecich.

Marketingowe pliki cookie obejmują następujące, szczegółowo opisane poniżej pliki cookie:

 • Piksele na Facebooku
 • LinkedIn Insight Pixel (tylko za uprzednią zgodą)
 • Twitter Pixel (tylko za uprzednią zgodą)

2. Konkretnie stosowane pliki cookie

Zastosowanie Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta także z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy firmy Google. Google Analytics wykorzystuje tzw. pliki cookie (niewielkie pliki tekstowe) zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiające analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej.
Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) są przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. Firma Google wykorzystuje te informacje do analizowania korzystania przez Państwa ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących ruchu na stronie internetowej dla administratorów strony i świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Firma Google może przekazać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie firmy Google. Firma Google nie łączy Państwa adresu IP z innymi danymi firmy Google. Mogą Państwo uniemożliwić instalowanie plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki, informujemy jednak, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej w pełnym zakresie może nie być możliwe. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez firmę Google danych zgromadzonych na Państwa temat w opisany powyżej sposób i w podanym powyżej celu. 
Informujemy, że ta strona internetowa korzysta z Google Analytics wyłącznie z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. Państwa adres IP nie jest zapisywany w całości. Identyfikacja użytkownika strony internetowej jest wykluczona.

Podstawą prawną wyżej wspomnianego przetwarzania danych jest wyważenie interesów określone w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszej strony internetowej.

Instalując dodatek do przeglądarki umożliwiający wyłączenie Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania powyższych informacji. W ten sposób informują Państwo Google Analytics o braku zgody, aby informacje dotyczące wizyt na stronie internetowej były przesyłane do Google Analytics. Bez Państwa wyraźnej zgody nie będziemy wykorzystywać narzędzi do śledzenia po to, aby niezauważenie

 • gromadzić dane na temat Państwa,
 • przekazywać te dane podmiotom trzecim i platformom marketingowym lub
 • łączyć te dane z Państwa danymi osobowymi (imieniem, nazwiskiem, adresem itd.).

Ewentualnie, zamiast dodatku do przeglądarki lub zmiany ustawień w przeglądarkach na urządzeniach przenośnych, aby uniemożliwić Google Analytics pobieranie danych z tej strony internetowej w przyszłości proszę kliknąć ten Link (rezygnacja działa tylko w przeglądarce i tylko dla tej domeny). Plik „opt-out” jest zapisywany na Państwa urządzeniu. Jeśli usuną Państwo pliki cookie w tej przeglądarce, muszą Państwo ponownie kliknąć ten Link.

Wykorzystanie technologii Facebook-Pixel
Na naszej stronie internetowej używamy technologii „Facebook-Pixel” firmy Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Funkcję tę udostępnia Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, Irlandia dla użytkowników korzystających z naszych stron internetowych w obrębie Unii Europejskiej.

Celem zastosowania tej technologii jest analiza i optymalizacja naszej strony internetowej poprzez identyfikację osób odwiedzających nasze strony jako grup docelowych dla potrzeb ukierunkowanej prezentacji kampanii marketingowych. Podstawą prawną jest wyważenie interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym naszym uzasadnionym interesem jest tu optymalizacja podejścia do naszych klientów i potencjalnych klientów.

Dodatkowo w ramach „Facebook-Pixel” wykorzystujemy tzw. „rozszerzone porównanie”. Czynimy to, dopasowując podawane u nas przez użytkowników Facebooka podczas dokonywania zakupów lub rejestrowania się dane osobowe w poddanej pseudonimizacji formie w celu ustalenia, które, znane z Facebooka osoby wchodziły w interakcję z naszą witryną, a także tego, które grupy osób o podobnych preferencjach mogą być również zainteresowane naszą witryną, produktami i usługami. Rozszerzone porównanie przeprowadzane jest tylko wtedy, gdy użytkownik udzielił nam w tym zakresie wyraźnej zgody przed rozpoczęciem procedury przetwarzania danych.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa wyraźnej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Tylko w przypadku gdy Państwa zgoda okaże się nieważna z przyczyn formalnych, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi określone w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO wyważenie interesów, przy czym naszym uzasadnionym interesem jest reklama celowa oraz analiza skutków i skuteczności tej reklamy.

Mają Państwo prawo do wycofania w każdej chwili swojej zgody lub – z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji – do sprzeciwienia się w każdej chwili przetwarzaniu Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Mogą to Państwo zrobić, klikając poniższy link: Opt-Out-Link

Państwo i Państwa dane nie będą dzięki temu uwzględniane w procedurze rozszerzonego porównania. 
Ponadto zapisywaniu plików cookie można zapobiec, wybierając odpowiednie ustawienia techniczne oprogramowania przeglądarki. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku być może nie będą Państwo mogli w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Wykorzystanie piksela „LinkedIn Insight”
Na naszej stronie internetowej używamy tzw. znacznika Insight sieci społecznościowej LinkedIn. Jest on udostępniany przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn”). Znacznik LinkedIn Insight jest wycinkiem kodu JavaScript, który dodaliśmy do naszej strony internetowej. 

Znacznik LinkedIn Insight umożliwia nam zbieranie informacji na temat wizyt na naszej stronie internetowej, w tym adresu URL, adresu URL poprzednio odwiedzonej przez Państwa strony, adresu IP, właściwości urządzenia i przeglądarki, znaczników czasu i odsłon stron; gromadzenie tych danych jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik naszej strony internetowej jest członkiem LinkedIn i jest rozpoznawany jako taki przez LinkedIn poprzez dane logowania lub pliki cookie; gromadzenie danych odbywa się w systemach dostawcy LinkedIn. Dane te są szyfrowane i anonimizowane w ciągu siedmiu dni. Poddane anonimizacji dane usuwane są w ciągu 90 dni. LinkedIn nie udostępnia nam żadnych danych osobowych, a jedynie dostarcza nam zbiorcze raporty na temat grupy docelowej stron internetowych. LinkedIn udostępnia również funkcje remarketingowe. Dzięki temu możemy wykorzystywać te dane do wyświetlania ukierunkowanych reklam poza naszą stroną internetową bez konieczności identyfikacji użytkownika LinkedIn. Członkowie LinkedIn mogą sterować wykorzystywaniem swoich danych osobowych do celów promocyjnych w ustawieniach swojego konta LinkedIn. 

Celem zastosowania znacznika LinkedIn Insight jest dostarczanie szczegółowych raportów z kampanii oraz uzyskiwanie informacji na temat rzeczywistych grup docelowych odwiedzających (nie: tożsamości odwiedzających!) naszą stronę internetową, a tym samym służy naszym interesom w obrębie zoptymalizowanych działań marketingowych.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa wyraźnej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Tylko w przypadku, gdy Państwa zgoda okazałaby się nieważna z przyczyn formalnych, podstawę prawną przetwarzania danych stanowić będzie wyważenie interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja naszych działań marketingowych.

Szczegółowe informacje na temat gromadzenia danych (cel, zakres, dalsze przetwarzanie, wykorzystanie), jak również na temat Państwa praw i możliwości ustawień można znaleźć w informacjach dotyczących ochrony danych osobowych LinkedIn. LinkedIn udostępnia te informacje pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Jako użytkownicy, w każdej chwili mogą Państwo samodzielnie zdecydować o tym, czy wykonać kod skryptu JavaScript wymagany dla danego narzędzia za pomocą ustawień przeglądarki. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej można wyłączyć lub ograniczyć wykonywanie skryptu Java Script, a tym samym uniemożliwić jego przechowywanie. Wskazówka: Jeżeli wykonywanie skryptu JavaScript jest wyłączone, zachodzi możliwość, iż nie wszystkie funkcje strony internetowej mogą być nadal w pełni wykorzystywane. 

Jeśli są Państwo członkami LinkedIn i nie chcą Państwo, aby portal LinkedIn zbierał informacje o Państwu poprzez naszą stronę internetową i łączył je z danymi Państwa jako członków LinkedIn, przed odwiedzeniem naszej witryny internetowej proszę wylogować się ze swojego konta na LinkedIn. 

Aby dezaktywować LinkedIn Insight Pixel, proszę kliknąć w ten Link.

Korzystanie z „Twitter-Pixel” i śledzenie konwersji
Na naszej stronie internetowej używamy „Twitter-Pixel” Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”) i w tym kontekście tzw. śledzenia konwersji Twittera (Twitter „Conversion Tracking”) – oceny odwiedzin. Funkcja ta pozwala nam śledzić działania użytkowników strony internetowej po zobaczeniu lub kliknięciu przez nich reklamy na Twitterze. Służy to ocenie skuteczności reklam Twittera i optymalizacji odpowiednich działań marketingowych.

Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i nie jest wykorzystywany do Państwa identyfikacji. Jeśli odwiedzają Państwo niektóre strony naszej witryny internetowej, a plik cookie jeszcze nie wygasł, wówczas plik cookie informuje nas, że kliknęli Państwo w reklamę i zostali przekierowani na naszą witrynę. 

Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie Twittera nie są dla nas danymi osobowymi. Uzyskujemy informację o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w jedną z naszych reklam i zostali przekierowani na stronę ze znacznikiem śledzenia konwersji w obrębie naszej witryny internetowej. Nie otrzymujemy jednak informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Niezależnie od tego, wspomniane dane są przechowywane i przetwarzane przez Twittera, o czym informujemy zgodnie z naszą najlepszą wiedzą: Twitter dysponuje możliwością połączenia tych danych z Państwa kontem na Twitterze i wykorzystania ich również do własnych celów reklamowych. Odbywa się to zgodnie z Polityką Prywatności Twittera, której treść jest dla Państwa dostępna w każdej chwili pod adresem https://twitter.com/privacy. Specjalne informacje na temat śledzenia konwersji można znaleźć pod adresem https://support.twitter.com/articles/20171528#.

Poprzez korzystanie z Twittera i zapewnianą przez Twittera możliwość rozpowszechniania informacji (Re-Tweet), odwiedzane przez Państwa strony internetowe łączone są z Państwa kontem na Twitterze, a informacje o nich są dostępne dla innych użytkowników. Dane są również przekazywane Twitterowi. Jako dostawca tej witryny internetowej nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przesyłanych danych i ich wykorzystywania przez Twittera. 

Przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa wyraźnej zgody na początku wizyty na naszej stronie internetowej, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Tylko w przypadku gdy Państwa zgoda okaże się nieważna z przyczyn formalnych, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi określone w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO wyważenie interesów, przy czym naszym uzasadnionym interesem jest reklama celowa oraz analiza skutków i skuteczności tej reklamy. 

Mają Państwo prawo do wycofania w każdej chwili swojej zgody lub – z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji – do sprzeciwienia się w każdej chwili przetwarzaniu Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Mogą Państwo to zrobić, klikając poniższy link: Opt-Out Link

Wówczas nie będą Państwo dłużej uwzględniani w statystykach śledzenia konwersji. Ponadto zapisywaniu plików cookie można zapobiec, wybierając odpowiednie ustawienia techniczne oprogramowania przeglądarki. Pragniemy jednak zwrócić uwagę na to, że mogą Państwo nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej w przypadku uniemożliwienia śledzenia konwersji.

11. Czy dane osobowe są przesyłane do państw spoza Unii Europejskiej?

Przesyłanie danych do państw spoza Unii Europejskiej odbywa się w pojedynczych przypadkach i wyłącznie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych, standardowych klauzul umownych, odpowiednich gwarancji lub Państwa wyraźnej zgody.

12. Jakie prawa przysługują mi w związku z ochroną danych?

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu, prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszalności danych oraz prawo do złożenia skargi zgodnie z wymogami prawa ochrony danych.

Prawo dostępu do danych
Mogą Państwo zażądać od nas informacji o tym, czy i w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane.

Prawo do sprostowania danych
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane, które są niekompletne lub nieprawidłowe, w każdej chwili mogą Państwo zażądać od nas ich sprostowania lub uzupełnienia.

Prawo do usunięcia danychMogą Państwo zażądać od nas usunięcia swoich danych, jeżeli przetwarzamy je niezgodnie z prawem lub przetwarzanie nieproporcjonalnie ingeruje w Państwa uzasadnione interesy ochronne. Prosimy pamiętać, że mogą zaistnieć powody stojące na przeszkodzie natychmiastowemu usunięciu danych np. w przypadku ustawowego obowiązku przechowywania dokumentów.
Niezależnie od skorzystania z przysługującego Państwu prawa do usunięcia danych niezwłocznie i całkowicie usuniemy Państwa dane, o ile nie będzie stał temu na przeszkodzie ustawowy okres przechowywania.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Mogą Państwo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeżeli

 • kwestionują Państwo poprawność danych; ograniczenie będzie obowiązywać przez okres, który umożliwi nam sprawdzenie poprawności danych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale odmawiają Państwo usunięcia danych i zamiast tego żądają ograniczenia wykorzystywania danych,
 • nie potrzebujemy już danych do realizacji przewidzianego celu, ale potrzebują ich Państwo do dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub
 • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych 
Mogą Państwo zażądać od nas udostępnienia swoich danych w powszechnie stosowanym, odczytywalnym komputerowo formacie i możliwości przesłania tych danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu bez utrudnień z naszej strony, jeżeli

 • przetwarzamy te dane na podstawie wyrażonej przez Państwa i podlegającej odwołaniu zgody lub w celu wykonania umowy między nami, a
 • przetwarzanie następuje przy użyciu metod zautomatyzowanych.

Jeżeli jest to technicznie wykonalne, mogą Państwo zażądać od nas przesłania swoich danych bezpośrednio innemu podmiotowi odpowiedzialnemu.

Prawo do sprzeciwu
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie uzasadnionego interesu, mogą Państwo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec tego przetwarzania danych z powodów wynikających z Państwa wyjątkowej sytuacji; dotyczy to również profilowania opartego na tych postanowieniach. Wówczas zaprzestajemy przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych. W każdej chwili, bez podawania przyczyny mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w celu przesyłania reklamy bezpośredniej.

Prawo do złożenia skargi
Jeżeli uważają Państwo, że podczas przetwarzania Państwa danych naruszamy niemieckie lub europejskie prawo ochrony danych, prosimy o skontaktowanie się z nami w celu wyjaśnienia sprawy. Mają Państwo także prawo zwrócić się do organu nadzorczego właściwego dla BayWa r.e., którym jest urząd ds. nadzoru nad ochroną danych Bawarii (Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht).

Jeżeli chcą Państwo dochodzić jednego z wymienionych praw, prosimy skontaktować się z nami, korzystając z danych podanych w punkcie 1. W razie wątpliwości możemy zażądać dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Państwa tożsamości.

13. Czy mam obowiązek udostępnienia danych?

Przetwarzanie Państwa danych jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej z nami. Jeżeli nie udostępnią nam Państwo tych danych, będziemy zmuszeni odmówić zawarcia umowy lub realizacji zamówienia lub nie będziemy mogli wykonać dotychczasowej umowy i wobec tego będziemy zmuszeni ją zakończyć. Nie mają Państwo jednak obowiązku udzielać zgody na przetwarzanie danych nieistotnych dla wykonania umowy lub niewymaganych ustawowo.

Y
Kontakt bezpośredni
BayWa r.e. Solar Energy Systems GmbH
Headquarter Tuebingen
T
+49 7071 98987 0
X
solarenergysystems@baywa-re.com